SCUS ТЕХНОЛОГИЯ - ОПИСАНИЕ НА БАЗА ДАННИ
Първо трябва да опишем положението. Това става, чрез следният екран: Нека да приемем, че ще използваме следните фаилове и полета: L =>1. List of goods ORDERS => 2. Orders of goods с полета: с полета: NUM => Number of goods C => Company N => Name NUM => Number of goods P => Price Q => Quantitative V => Value Описването на става със следните екрани: и По същият начин се описват и другите елементи на базата данни => ключове, връзки ... Последната стъпка от описанието на базата данни са процесите 'Проверка' и 'Генерация', които проверяват за коректност описанието. По този начин се отстраняват грешки в основните нива на създаване на софтуерната система.
I. Описанието на базата данни е тук. III. Описание на изхода е тук. II. Описанието на входа е тук. IV. Някои изгледи от готовата система "ORDERS"
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.