erp | web | софтуер | системи | интернет | сайт | стрaници | дизаин | програми | програмиране | проекти erp | web | софтуер | системи | интернет | сайт | стрaници | дизаин | програми | програмиране | проекти


Markov & Markov е високо технологична софтуерна фирма, която се занимава с проектиране, разработване, поддръжка и сервиз на софтуерни системи.

Софтуерът, който предлагаме е собствено произвoдство и е разработен под SCUS технология / System for Creation of Users Systems / на принципът "Програмиране без програмисти / programming without programmers". Markov & Markov разработва софтуер в няколко направления:

1. ЕРП | ERP (Enterprise Resource Planning)

- това са софтуерни системи / software systems /, които интегрират няколко различни потока от процеси и данни в единен изчислителен софтуерен комплекс. С други думи това са софтуерни системи / software systems /, които обхващат цялостната дейност на определен субект, като заедно с това предоставят обобщаваща информация и информация за анализ.

ЕРП софтуерните системи / ERP software systems / са съставени от различни софтуерни и хардуерни модули които работят заедно с единна база данни / database /. За различните процеси обхванати в ERP софтуера се предоставя определена част от общата база данни / database /, с която са упълномощени да работят.

Ние разработваме ЕРП софтуерни системи / ERP software systems / по поръчка - т.е срещаме се с клиента, изучаваме неговите потребности, процесите на дейността му, персоналът който е ангажиран в тези процеси, информационните потоци, които протичат в и между тези процеси и как данните се предават на различните нива на управление и т.н.

Разработваме примерен модел на бъдещата ЕРП софтуерна система / ERP software system / и обсъждаме този модел с клиента съобразно неговите нужди. Следва разработване и внедряване на ERP софтуерната система / ERP software system /, обучение на персонала и наблюдение на работата на софтуерната система в началният пусков период.

Тези процеси са сложни и по принцип изискват много време и ресурси за решаването им ако се решават по стандартен начин. С помоща на SCUS технологията обаче, ние имаме оргомни конкурентни предимства и възможност да сведем до минимум времето за разработване и внедряване на всяка една ЕРП софтуерна система / ERP software system /.

В последствие сключваме договори и за последваща поддръжка, развитие, експертна помощ и консултатии. Това се налага поради непрекъснатите промени в микро и макро средата на клиента и своевременното отразяване на тези промени в работещата ЕРП софтуерна система / ERP software system /.

Разработваните от нас ЕРП софтуерни системи / ERP software systems / работят на модулен принцип. Всеки отделен процес се разработва в отделен модул. Това се прави за да могат в определен модул да се отделят само необходимите компоненти за специалистите които се занимават с точно определен процес.

Например: Търговските специалисти не се интересуват от специфичните счетоводни проблеми и затова техните дейности се отделят в отделен модул.

Всички модули на ЕРП софтуерната система / ERP software system / работят с обща база данни / database /, като всеки модул ползва точно определна част от тази база данни / database /. Това позволява работа в реално време на всички специалисти. Промените в базата данни / database / се виждат веднага когато са направени.

Ние разработваме ЕРП софтуерни системи / ERP software systems / като използваме интернетският протокол за връзка между компютрите TCP/IP. Това позволява на ЕРП софтуерната система / ERP software system / да работи както в локална мрежа, така и отдалечено /през Интернет/ по един и същ начин (т.е. за потребителят няма никакво значение къде се намира). Много от нашите потребители /особенно управленският и търговският персонал/ се възползват непрекъснато от тази възможност и работят (получават справки, пускат поръчки за производство, издават фактури и т.н) от техният преносим компютър през мобилен Интернет от всяко място на което се намират. Разработените от нас ЕРП софтуерни системи / ERP software systems / имат оригинална система на кодиране и криптиране на информацията, която се предава по мрежата.

Като пример за ЕРП система / ERP system / може да се посочи ЕРП система / ERP system / за цялостно фирмено управление където да са включени като пример следните модули: счетоводна софтуерна система (счетоводство), складова софтуерна система, софтуерна система за определяне на себестойността на готовата продукция, система за начисляване на амортизации на дълготрайните активи, търговска софтуерна система, ТРЗ, софтуерна система за личен състав, софтуерна система оперативно производство и т.н. Като допълнителни модули, в зависимост от насоката на бизнеса на клиента могат да се добавят хотелиерски софтуер със модули: софтуерна ресторантьорска система, хотелиерска система за резервации и настаняване; за транспортен бизнес - софтуерни транспортни модули, които да следят пробег, гориво, пътни листи и т.н.; за пристанищна дейност имаме разработени софтуерни модули за стоковеди и за пристанищни складове, които обработват пристанищната дейност, и т.н.

За всеки вид бизнес ние разработваме уникален бизнес софтуер, уникална ЕРП софтуерна система / ERP software system / , която е комбинация от софтуерни модули, подбрани специално за индивидуланата бизнес дейност / бизнес среда и бизнес условия на конкретен клиент. Всички софтуерни модули работят за себе си или предават данни към другите софтуерни модули от ЕРП системата / ERP system / за да формират общият изчислителен информационен комплекс на клиента.

Всички ERP софтуерни системи / ERP software systems /, които предлагаме, се разработват от нас и така че да отговарят на специфичните условия на клиента. Не се колебайте да поръчате вашата ERP софтуерна система / ERP software system /, която ще работи за вас.

2. Разработване на Интернет сайт /Internet web site/

- Интернет сайта / Internet web site / представлява сбор от Интернет страници / Internet web pages/, картини, видео, звук и т.н, които се намират на Интернет сървер(и) и са достъпни през Интернет /Интранет/ чрез браузер (специализирана програма която ги визуализира).

В настоящият момент ние раработваме основно Интернет web страници (web development). Останалите компоненти на Интернет сайта /Internet web site/ от web design - като картини, звук, видео и т.н. клиентът е необходимо да ги достави допълнително.

Произвежданите от нас Интернет страници /Internet web pages/ се разработват на PHP. PHP е безплатен и е един от най-разпространените сърверни езици за разработване на интернет страници /Internet web pages/. WEB страниците под PHP са бързи, леки и много надежни.

Разработването на Интернет страници /Internet web pages/ на един Интернет сайт /Internet web site/ /web development/ разделяме на 2 основни типа - прости Интернет страници (Internet web pages) и Интернет страници (Internet web pages), които използват база данни / database /.

2.1. Прости Интернет страници (Internet web pages)

- това са Интернет страници (Internet web pages), които съдържат всички компоненти на Интернет страниците (web pages), без записване на потребителски данни в база данни / database /.

Това са Интернет страници (Internet web pages), които се използват за да опишете повече информация за вас, да представите и рекламирате вашата дейност, да опишете координатите за връзка с вас и т.н.

За да разработим прости Интернет страници /Internet web pages/, на нас ни е необходимо да знаем къде и как желае потребителят да разположим текста в определена Интернет страница /Internet web page/, картинки, връзки към други страници и сайтове и т.н. Накратко - за да разработим определна Интернет страница /Internet web page/, потребителят е необходимо подробно да опише изискванията си към тази страница.

При разработване на Интернет страници /Internet web pages/ ние използване нашата софтуерна технология SCUS. Това ни позволява бързо да поставим определните компоненти на Интернет страниците /Internet web pages/ на желаните от клиента места.

Не се колебайте да поръчате при нас разработването на прости Интернет страници /Internet web pages/ за вашият Интернет сайт /Internet web site/. Ние ще ги направим бързо за вас.

2.2. Интернет страници /Internet web pages/, които използват база данни / database /

- това са прости Интернет страници /Internet web pages/, снабдени с възможност да работят с база данни / в която записват, променят и изтриват данни; и черпят данни за да формират необходими справки. Работата с база данни / database / увеличава изключително много възможностите на Интернет страниците /Internet web pages/ и добавя много сериозни възможности към определен Интернет сайт /Internet web site/. Сайта получава възможност за успешен интернет бизнес.

Като пример може да се посочат Интернет сайтове /Internet web sites/ организирани като магазини, борси, библиотеки и т.н. Дори ERP системите могат да се разработят като Интернет сайтове /Internet web sites/ и по този начин да станат web базирани.

Разработването на Интернет страници /Internet web pages/, които използват база данни / database / е много по-сложен процес, поради факта че се комбинират няколко езика за програмиране. За нашите разработки например, като минимум е необходимо да се изпозлва PHP и SQL, но като допълнение може да се използва AJAX за прехвърляне на данните между браузер и сървер и възможностите на различните стилове на текста на HTML и Javascript за раздвижване на компонентите на една Интернет страница /Internet web page/.

Използването на Интернет сайтове /Internet web sites/ с Интернет страници /Internet web pages/, които работят с бази данни изискват и допълнителни инвестиции в зависимост от данните който потребителите на сайта ще въвеждат. Например: възможно е да се въвеждат данни които системата трябва да защитава от неправомерен достъп, като номера на кредитни карти например. В този случай е необходимо да се закупи специализиран сертификат, които ще осигури криптирана /кодирана/ връзка при предаване на данни от потребителите към Интернет сърверът и обратно.

Ние работим с разработената от нас софтуерна технология SCUS, която ни позволява бързо да разработваме големи Интеренет сайтове с множество Интернет страници /Internet web pages/, които да работят с база данни / database /. SCUS генерира Интернет страници /Internet web pages/, които работят с изброените по-горе езици за програмиране. SCUS ни позволява най-ефективно да се комбинират различните езици за програмиране, за да могат Интернет страниците /Internet web pages/ да работят най-добре в зависимост от тяхното предназначение.

Като база данни / database / която да работи с потребителските Интернет страници /Internet web pages/, ние използване MySQL. MySQL е една от най-разпространените бази данни / database / с които се разработват Интернет страници /Internet web pages/. Нещо повече - наименованието LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) става нарицателно за работа на Интернет сайтове /Internet web sites/ върху Интернет сървери. Интернет страниците /Internet web pages/ разработвани от нас работят и върху LAMP обкръжение без никакви проблеми.

При разработването на Интернет страници /Internet web pages/, които работят с база данни / database / ние подхождаме по същият начин както и при разработването на ERP софтуерни системи / ERP software systems /.

В последствие сключваме договори и за последваща поддръжка, развитие, експертна помощ и консултатии. Това се налага поради непрекъснатите промени в микро и макро средата на клиента и своевременното отразяване на тези промени.

Не се колебайте да поръчате при нас разработването на Интернет страници /Internet web pages/, работещи с база данни / database / за вашият Интернет сайт /Internet web site/. Те ще увеличат изключително много вашите възможности.

3. Разработване и внедряване на софтуерни системи / software systems / по индивидулани поръчки

- За нас клиентите са важни. Нашата специализация е разработване на софтуерни системи / software systems / и имаме възможнст да изпълняваме софтуерни поръчки / проекти в много широк диапазон.

Ние изпъляваме индивидулани поръчки за софтуерни системи / software systems /.

Например: клиент, който не желае цялостна ERP система /ERP system/, а определен бизнес софтуер - само оперативно складово стопанство или само хотелиерски софтуер или само транспортен софтуер и т.н.

Или клиент при който сме внедрили ERP софтуерна система / ERP software systems /, но в последствие има допълнително изискване продажбите да се извършват и през Интернет сайт. Тогава ERP софтуерната система / ERP software system / се допълва с нови web възможности.

Или клиент, който има индивидуална нова заявка за разработване на софтуерна система / software systems / специално разработена за специфичните му нужди.

И т.н.

Не се колебайте да поръчате при нас разработването на индивидуални софтуерни системи / software systems /. Ние ще проучим вашите нужди и ще разработим софтурната система / software system / специално за вас.
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.